Traditional

蝶戀花

簾幕東風寒料峭。
雪裏香梅,先報春來早。
紅蠟枝頭雙燕小。
金刀剪彩呈纖巧。
旋暖金爐薰蕙藻。
酒入橫波,困不禁煩惱。
繡被五更春睡好。
羅幃不覺紗窗曉。

Simplified

蝶恋花

帘幕东风寒料峭。
雪里香梅,先报春来早。
红蜡枝头双燕小。
金刀剪彩呈纤巧。
旋暖金炉薰蕙藻。
酒入横波,困不禁烦恼。
绣被五更春睡好。
罗帏不觉纱窗晓。

Pronunciation

dié liàn huā

lián mù dōng fēng hán liào qiào 。
xuě lǐ xiāng méi , xiān bào chūn lái zǎo 。
hóng là zhī tóu shuāng yàn xiǎo 。
jīn dāo jiǎn cǎi chéng xiān qiǎo 。
xuán nuǎn jīn lú xūn huì zǎo 。
jiǔ rù héng bō , kùn bù jīn fán nǎo 。
xiù bèi wǔ gēng chūn shuì hǎo 。
luó wéi bù jué shā chuāng xiǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.