Traditional

蝶戀花

臘雪初銷梅蕊綻。
梅雪相和,喜鵲穿花轉。
睡起夕陽迷醉眼。
新愁長向東風亂。
瘦覺玉肌羅帶緩。
紅杏梢頭,二月春猶淺。
望極不來芳信斷。
音書縱有爭如見。

Simplified

蝶恋花

腊雪初销梅蕊绽。
梅雪相和,喜鹊穿花转。
睡起夕阳迷醉眼。
新愁长向东风乱。
瘦觉玉肌罗带缓。
红杏梢头,二月春犹浅。
望极不来芳信断。
音书纵有争如见。

Pronunciation

dié liàn huā

xī xuě chū xiāo méi ruǐ zhàn 。
méi xuě xiāng hé , xǐ què chuān huā zhuǎn 。
shuì qǐ xī yáng mí zuì yǎn 。
xīn chóu cháng xiàng dōng fēng luàn 。
shòu jué yù jī luó dài huǎn 。
hóng xìng shāo tóu , èr yuè chūn yóu qiǎn 。
wàng jí bù lái fāng xìn duàn 。
yīn shū zòng yǒu zhēng rú jiàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.