Traditional

蝶戀花

面旋落花風蕩漾。
柳重煙深,雪絮飛來往。
雨後輕寒猶未放。
春愁酒病成惆悵。
枕畔屏山圍碧浪。
翠被華燈,夜夜空相向。
寂寞起來褰繡幌。
月明正在梨花上。

Simplified

蝶恋花

面旋落花风荡漾。
柳重烟深,雪絮飞来往。
雨後轻寒犹未放。
春愁酒病成惆怅。
枕畔屏山围碧浪。
翠被华灯,夜夜空相向。
寂寞起来褰绣幌。
月明正在梨花上。

Pronunciation

dié liàn huā

miàn xuán luò huā fēng dàng yàng 。
liǔ zhòng yān shēn , xuě xù fēi lái wǎng 。
yǔ hòu qīng hán yóu wèi fàng 。
chūn chóu jiǔ bìng chéng chóu chàng 。
zhěn pàn píng shān wéi bì làng 。
cuì bèi huá dēng , yè yè kōng xiāng xiàng 。
jì mò qǐ lái qiān xiù huǎng 。
yuè míng zhèng zài lí huā shàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.