Traditional

蝶戀花

簾幕風輕雙語燕。
午後醒來,柳絮飛撩亂。
心事一春猶未見。
紅英落盡青苔院。
百尺朱樓閑倚遍。
薄雨濃雲,牴死遮人面。
羌管不須吹別怨。
無腸更為新聲斷。

Simplified

蝶恋花

帘幕风轻双语燕。
午後醒来,柳絮飞撩乱。
心事一春犹未见。
红英落尽青苔院。
百尺朱楼闲倚遍。
薄雨浓云,抵死遮人面。
羌管不须吹别怨。
无肠更为新声断。

Pronunciation

dié liàn huā

lián mù fēng qīng shuāng yǔ yàn 。
wǔ hòu xǐng lái , liǔ xù fēi liāo luàn 。
xīn shì yī chūn yóu wèi jiàn 。
hóng yīng luò jìn qīng tái yuàn 。
bǎi chǐ zhū lóu xián yǐ biàn 。
báo yǔ nóng yún , dǐ sǐ zhē rén miàn 。
qiāng guǎn bù xū chuī bié yuàn 。
wú cháng gēng wéi xīn shēng duàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.