Traditional

蝶戀花

永日環堤乘彩舫。
煙草蕭疏,恰似晴江上。
水浸碧天風皺浪。
菱花荇蔓隨雙槳。
紅粉佳人翻麗唱。
驚起鴛鴦,兩兩飛相向。
且把金尊傾美釀。
休思往事成惆悵。

Simplified

蝶恋花

永日环堤乘彩舫。
烟草萧疏,恰似晴江上。
水浸碧天风皱浪。
菱花荇蔓随双桨。
红粉佳人翻丽唱。
惊起鸳鸯,两两飞相向。
且把金尊倾美酿。
休思往事成惆怅。

Pronunciation

dié liàn huā

yǒng rì huán dī chéng cǎi fǎng 。
yān cǎo xiāo shū , qià sì qíng jiāng shàng 。
shuǐ jìn bì tiān fēng zhòu làng 。
líng huā xìng wàn suí shuāng jiǎng 。
hóng fěn jiā rén fān lì chàng 。
jīng qǐ yuān yāng , liǎng liǎng fēi xiāng xiàng 。
qiě bǎ jīn zūn qīng měi niàng 。
xiū sī wǎng shì chéng chóu chàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.