Traditional

蝶戀花

越女采蓮秋水畔。
窄袖輕羅,暗露雙金釧。
照影摘花花似面。
芳心隻共絲爭亂。
鸂鶒灘頭風浪晚。
霧重煙輕,不見來時伴。
隱隱歌聲歸棹遠。
離愁引著江南岸。

Simplified

蝶恋花

越女采莲秋水畔。
窄袖轻罗,暗露双金钏。
照影摘花花似面。
芳心只共丝争乱。
鸂鶒滩头风浪晚。
雾重烟轻,不见来时伴。
隐隐歌声归棹远。
离愁引著江南岸。

Pronunciation

dié liàn huā

yuè nǚ cǎi lián qiū shuǐ pàn 。
zhǎi xiù qīng luó , àn lù shuāng jīn chuàn 。
zhào yǐng zhāi huā huā sì miàn 。
fāng xīn zhī gòng sī zhēng luàn 。
xī chì tān tóu fēng làng wǎn 。
wù zhòng yān qīng , bù jiàn lái shí bàn 。
yǐn yǐn gē shēng guī zhào yuǎn 。
lí chóu yǐn zhù jiāng nán àn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.