Traditional

蝶戀花

梨葉初紅嬋韻歇。
銀漢風高,玉管聲淒切。
枕簟乍涼銅漏徹。
誰教社燕輕離別。
草際蟲吟秋露結。
宿酒醒來,不記歸時節。
多少衷腸猶未說。
珠簾夜夜朦朧月。

Simplified

蝶恋花

梨叶初红婵韵歇。
银汉风高,玉管声凄切。
枕簟乍凉铜漏彻。
谁教社燕轻离别。
草际虫吟秋露结。
宿酒醒来,不记归时节。
多少衷肠犹未说。
珠帘夜夜朦胧月。

Pronunciation

dié liàn huā

lí yè chū hóng chán yùn xiē 。
yín hàn fēng gāo , yù guǎn shēng qī qiē 。
zhěn diàn zhà liáng tóng lòu chè 。
shuí jiào shè yàn qīng lí bié 。
cǎo jì chóng yín qiū lù jié 。
sù jiǔ xǐng lái , bù jì guī shí jié 。
duō shǎo zhōng cháng yóu wèi shuō 。
zhū lián yè yè méng lóng yuè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.