Traditional

蝶戀花

禹廟蘭亭今古路。
一夜清霜,染盡湖邊樹。
鸚鵡杯深君莫訴。
他時相遇知何處。
冉冉年華留不住。
鏡裏朱顏,畢竟消磨去。
一句丁寧君記取。
神仙須是閑人做。

Simplified

蝶恋花

禹庙兰亭今古路。
一夜清霜,染尽湖边树。
鹦鹉杯深君莫诉。
他时相遇知何处。
冉冉年华留不住。
镜里朱颜,毕竟消磨去。
一句丁宁君记取。
神仙须是闲人做。

Pronunciation

dié liàn huā

yǔ miào lán tíng jīn gǔ lù 。
yī yè qīng shuāng , rǎn jìn hú biān shù 。
yīng wǔ bēi shēn jūn mò sù 。
tā shí xiāng yù zhī hé chǔ 。
rǎn rǎn nián huá liú bù zhù 。
jìng lǐ zhū yán , bì jìng xiāo mó qù 。
yī jù dīng níng jūn jì qǔ 。
shén xiān xū shì xián rén zuò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.