Traditional

蝶戀花

翠苑紅芳晴滿目。
綺席流鶯,上下長相逐。
紫陌閑隨金轢轆。
馬蹄踏遍春郊綠。
一覺年華春夢促。
往事悠悠,百種尋思足。
煙雨滿樓山斷續。
人閑倚遍闌幹曲。

Simplified

蝶恋花

翠苑红芳晴满目。
绮席流莺,上下长相逐。
紫陌闲随金轹辘。
马蹄踏遍春郊绿。
一觉年华春梦促。
往事悠悠,百种寻思足。
烟雨满楼山断续。
人闲倚遍阑干曲。

Pronunciation

dié liàn huā

cuì yuàn hóng fāng qíng mǎn mù 。
qǐ xí liú yīng , shàng xià cháng xiāng zhú 。
zǐ mò xián suí jīn lì lù 。
mǎ tí tà biàn chūn jiāo lǜ 。
yī jué nián huá chūn mèng cù 。
wǎng shì yōu yōu , bǎi zhǒng xún sī zú 。
yān yǔ mǎn lóu shān duàn xù 。
rén xián yǐ biàn lán gān qū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.