Traditional

蝶戀花

小院深深門掩亞。
寂寞珠簾,畫閣重重下。
欲近禁煙微雨罷。
綠楊深處秋千掛。
傅粉狂遊猶未舍。
不念芳時,眉黛無人畫。
薄幸未歸春去也。
杏花零落香紅謝。

Simplified

蝶恋花

小院深深门掩亚。
寂寞珠帘,画阁重重下。
欲近禁烟微雨罢。
绿杨深处秋千挂。
傅粉狂游犹未舍。
不念芳时,眉黛无人画。
薄幸未归春去也。
杏花零落香红谢。

Pronunciation

dié liàn huā

xiǎo yuàn shēn shēn mén yǎn yà 。
jì mò zhū lián , huà gé zhòng zhòng xià 。
yù jìn jīn yān wēi yǔ bà 。
lǜ yáng shēn chǔ qiū qiān guà 。
fù fěn kuáng yóu yóu wèi shè 。
bù niàn fāng shí , méi dài wú rén huà 。
báo xìng wèi guī chūn qù yě 。
xìng huā líng luò xiāng hóng xiè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.