Traditional

蝶戀花

欲過清明煙雨細。
小檻臨窗,點點殘花墜。
梁燕語多驚曉睡。
銀屏一半堆香被。
新歲風光如舊歲。
所恨征輪,漸漸程迢遞。
縱有遠情難寫寄。
何妨解有相思淚。

Simplified

蝶恋花

欲过清明烟雨细。
小槛临窗,点点残花坠。
梁燕语多惊晓睡。
银屏一半堆香被。
新岁风光如旧岁。
所恨征轮,渐渐程迢递。
纵有远情难写寄。
何妨解有相思泪。

Pronunciation

dié liàn huā

yù guò qīng míng yān yǔ xì 。
xiǎo jiàn lín chuāng , diǎn diǎn cán huā zhuì 。
liáng yàn yǔ duō jīng xiǎo shuì 。
yín píng yī bàn duī xiāng bèi 。
xīn suì fēng guāng rú jiù suì 。
suǒ hèn zhēng lún , jiàn jiàn chéng tiáo dì 。
zòng yǒu yuǎn qíng nán xiě jì 。
hé fáng jiě yǒu xiāng sī lèi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.