Traditional

蝶戀花

畫閣歸來春又晚。
燕子雙飛,柳軟桃花淺。
細雨滿天風滿院。
愁眉斂盡無人見。
獨倚闌幹心緒亂。
芳草芊綿,尚憶江南岸。
風月無情人暗換。
舊遊如夢空腸斷。

Simplified

蝶恋花

画阁归来春又晚。
燕子双飞,柳软桃花浅。
细雨满天风满院。
愁眉敛尽无人见。
独倚阑干心绪乱。
芳草芊绵,尚忆江南岸。
风月无情人暗换。
旧游如梦空肠断。

Pronunciation

dié liàn huā

huà gé guī lái chūn yòu wǎn 。
yàn zǐ shuāng fēi , liǔ ruǎn táo huā qiǎn 。
xì yǔ mǎn tiān fēng mǎn yuàn 。
chóu méi liǎn jìn wú rén jiàn 。
dú yǐ lán gān xīn xù luàn 。
fāng cǎo qiān mián , shàng yì jiāng nán àn 。
fēng yuè wú qíng rén àn huàn 。
jiù yóu rú mèng kōng cháng duàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.