Traditional

蝶戀花

嘗愛西湖春色早。
臘雪方銷,已見桃開小。
頃刻光陰都過了。
如今綠暗紅英少。
且趁餘花謀一笑。
況有笙歌,艷態相縈繞。
老去風情應不到。
憑君剩把芳尊倒。

Simplified

蝶恋花

尝爱西湖春色早。
腊雪方销,已见桃开小。
顷刻光阴都过了。
如今绿暗红英少。
且趁馀花谋一笑。
况有笙歌,艳态相萦绕。
老去风情应不到。
凭君剩把芳尊倒。

Pronunciation

dié liàn huā

cháng ài xī hú chūn sè zǎo 。
xī xuě fāng xiāo , yǐ jiàn táo kāi xiǎo 。
qǐng kè guāng yīn dū guò liǎo 。
rú jīn lǜ àn hóng yīng shǎo 。
qiě chèn yú huā móu yī xiào 。
kuàng yǒu shēng gē , yàn tài xiāng yíng rào 。
lǎo qù fēng qíng yīng bù dào 。
píng jūn shèng bǎ fāng zūn dǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.