Traditional

蝶戀花

寶琢珊瑚山樣瘦。
緩髻輕攏,一朵雲生袖。
昨夜佳人初命偶。
論情旋旋移相就。
幾疊鴛衾紅浪皺。
暗覺金釵,磔磔聲相扣。
一自楚臺人夢後。
淒涼暮雨沾裀繡。

Simplified

蝶恋花

宝琢珊瑚山样瘦。
缓髻轻拢,一朵云生袖。
昨夜佳人初命偶。
论情旋旋移相就。
几叠鸳衾红浪皱。
暗觉金钗,磔磔声相扣。
一自楚台人梦後。
凄凉暮雨沾裀绣。

Pronunciation

dié liàn huā

bǎo zhuó shān hú shān yàng shòu 。
huǎn jì qīng lǒng , yī duǒ yún shēng xiù 。
zuó yè jiā rén chū mìng ǒu 。
lùn qíng xuán xuán yí xiāng jiù 。
jī dié yuān qīn hóng làng zhòu 。
àn jué jīn chāi , zhé zhé shēng xiāng kòu 。
yī zì chǔ tái rén mèng hòu 。
qī liáng mù yǔ zhān yīn xiù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.