Traditional

蝶戀花

一掬天和金粉膩。
蓮子心中,自有深深意。
意密蓮深秋正媚。
將花寄恨無人會。
橋上少年橋下水。
小棹歸時,不語牽紅袂。
浪濺荷心圓又碎。
無端欲伴相思淚。

Simplified

蝶恋花

一掬天和金粉腻。
莲子心中,自有深深意。
意密莲深秋正媚。
将花寄恨无人会。
桥上少年桥下水。
小棹归时,不语牵红袂。
浪溅荷心圆又碎。
无端欲伴相思泪。

Pronunciation

dié liàn huā

yī jū tiān hé jīn fěn nì 。
lián zǐ xīn zhōng , zì yǒu shēn shēn yì 。
yì mì lián shēn qiū zhèng mèi 。
jiāng huā jì hèn wú rén huì 。
qiáo shàng shǎo nián qiáo xià shuǐ 。
xiǎo zhào guī shí , bù yǔ qiān hóng mèi 。
làng jiàn hé xīn yuán yòu suì 。
wú duān yù bàn xiāng sī lèi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.