Traditional

蝶戀花

百種相思千種恨。
早是傷春,那更春醪困。
薄倖辜人終不憤。
何時枕畔分明問。
懊惱風流心一寸。
強醉偷眠,也即依前悶。
此意為君君不信。
淚珠滴盡愁難盡。

Simplified

蝶恋花

百种相思千种恨。
早是伤春,那更春醪困。
薄倖辜人终不愤。
何时枕畔分明问。
懊恼风流心一寸。
强醉偷眠,也即依前闷。
此意为君君不信。
泪珠滴尽愁难尽。

Pronunciation

dié liàn huā

bǎi zhǒng xiāng sī qiān zhǒng hèn 。
zǎo shì shāng chūn , nà gēng chūn láo kùn 。
báo xìng gū rén zhōng bù fèn 。
hé shí zhěn pàn fēn míng wèn 。
ào nǎo fēng liú xīn yī cùn 。
qiáng zuì tōu mián , yě jí yī qián mèn 。
cǐ yì wéi jūn jūn bù xìn 。
lèi zhū dī jìn chóu nán jìn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.