Traditional

行從方秀川與劉評事文同宿

方秀美盤遊,頻年降天罕。
水共伊川接,山將闕門斷。
捧日照恩華,攀雲引疲散。
野宿霜入帳,孤衾寒不暖。
靜聞宮漏疏,臥視庭月滿。
開爐命溫酎,中夜發清管。
風送關山長,氣遒星歲短。
寓言情思愜,適興真意坦。
寰中病羈掛,方外嫌縱誕。
願君樂盛時,無嗟帶纕緩。

Simplified

行从方秀川与刘评事文同宿

方秀美盘游,频年降天罕。
水共伊川接,山将阙门断。
捧日照恩华,攀云引疲散。
野宿霜入帐,孤衾寒不暖。
静闻宫漏疏,卧视庭月满。
开炉命温酎,中夜发清管。
风送关山长,气遒星岁短。
寓言情思惬,适兴真意坦。
寰中病羁挂,方外嫌纵诞。
愿君乐盛时,无嗟带纕缓。

Pronunciation

xíng cóng fāng xiù chuān yǔ liú píng shì wén tóng sù

fāng xiù měi pán yóu , pín nián jiàng tiān hǎn 。
shuǐ gòng yī chuān jiē , shān jiāng què mén duàn 。
pěng rì zhào ēn huá , pān yún yǐn pí sàn 。
yě sù shuāng rù zhàng , gū qīn hán bù nuǎn 。
jìng wén gōng lòu shū , wò shì tíng yuè mǎn 。
kāi lú mìng wēn zhòu , zhōng yè fā qīng guǎn 。
fēng sòng guān shān cháng , qì qiú xīng suì duǎn 。
yù yán qíng sī qiè , shì xīng zhēn yì tǎn 。
huán zhōng bìng jī guà , fāng wài xián zòng dàn 。
yuàn jūn lè shèng shí , wú jiē dài xiāng huǎn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.