Traditional

行後園

霜風吹枯桑,落葉乾有聲。
陂池日已涸,沙水見底清。
人生非金石,歲暮難為情。
安得天邊鵠,駕之以遐征!

Simplified

行後园

霜风吹枯桑,落叶乾有声。
陂池日已涸,沙水见底清。
人生非金石,岁暮难为情。
安得天边鹄,驾之以遐征!

Pronunciation

xíng hòu yuán

shuāng fēng chuī kū sāng , luò yè qián yǒu shēng 。
bēi chí rì yǐ hé , shā shuǐ jiàn dǐ qīng 。
rén shēng fēi jīn shí , suì mù nán wéi qíng 。
ān dé tiān biān hú , jià zhī yǐ xiá zhēng !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.