Traditional

行路難三首

君不見擔雪塞井空用力,炊砂作飯豈堪食。
一生肝膽向人盡,相識不如不相識。
冬青樹上掛淩霄,歲晏花雕樹不雕。
凡物各自有根本,種禾終不生豆苗。
行路難,行路難,何處是平道。
中心無事當富貴,今日看君顏色好。
君不見少年頭上如雲發,少壯如雲老如雪。
豈知灌頂有醍醐,能使清涼頭不熱。
呂梁之水掛飛流,黿鼉蛟蜃不敢遊。
少年恃險若平地,獨倚長劍淩清秋。
行路難,行路難。
昔少年,今已老。
前朝竹帛事皆空,日暮牛羊占城草。
君不見古人燒水銀,變作北邙山上塵。
藕絲掛在虛空中,欲落不落愁殺人。
睢水英雄多血刃,建章宮闕成煨燼。
淮王身死桂樹折,徐福一去音書絕。
行路難,行路難,生死皆由天。
秦皇漢武遭不脫,汝獨何人學神仙。

Simplified

行路难三首

君不见担雪塞井空用力,炊砂作饭岂堪食。
一生肝胆向人尽,相识不如不相识。
冬青树上挂凌霄,岁晏花凋树不凋。
凡物各自有根本,种禾终不生豆苗。
行路难,行路难,何处是平道。
中心无事当富贵,今日看君颜色好。
君不见少年头上如云发,少壮如云老如雪。
岂知灌顶有醍醐,能使清凉头不热。
吕梁之水挂飞流,鼋鼍蛟蜃不敢游。
少年恃险若平地,独倚长剑凌清秋。
行路难,行路难。
昔少年,今已老。
前朝竹帛事皆空,日暮牛羊占城草。
君不见古人烧水银,变作北邙山上尘。
藕丝挂在虚空中,欲落不落愁杀人。
睢水英雄多血刃,建章宫阙成煨烬。
淮王身死桂树折,徐福一去音书绝。
行路难,行路难,生死皆由天。
秦皇汉武遭不脱,汝独何人学神仙。

Pronunciation

xíng lù nán sān shǒu

jūn bù jiàn dān xuě sāi jǐng kōng yòng lì , chuī shā zuò fàn qǐ kān shí 。
yī shēng gān dǎn xiàng rén jìn , xiāng shí bù rú bù xiāng shí 。
dōng qīng shù shàng guà líng xiāo , suì yàn huā diāo shù bù diāo 。
fán wù gè zì yǒu gēn běn , zhǒng hé zhōng bù shēng dòu miáo 。
xíng lù nán , xíng lù nán , hé chǔ shì píng dào 。
zhōng xīn wú shì dāng fù guì , jīn rì kàn jūn yán sè hǎo 。
jūn bù jiàn shǎo nián tóu shàng rú yún fā , shǎo zhuàng rú yún lǎo rú xuě 。
qǐ zhī guàn dǐng yǒu tí hú , néng shǐ qīng liáng tóu bù rè 。
lǚ liáng zhī shuǐ guà fēi liú , yuán tuó jiāo shèn bù gǎn yóu 。
shǎo nián shì xiǎn ruò píng dì , dú yǐ cháng jiàn líng qīng qiū 。
xíng lù nán , xíng lù nán 。
xī shǎo nián , jīn yǐ lǎo 。
qián zhāo zhú bó shì jiē kōng , rì mù niú yáng zhān chéng cǎo 。
jūn bù jiàn gǔ rén shāo shuǐ yín , biàn zuò běi máng shān shàng chén 。
ǒu sī guà zài xū kōng zhōng , yù luò bù luò chóu shā rén 。
suī shuǐ yīng xióng duō xuè rèn , jiàn zhāng gōng què chéng wēi jìn 。
huái wáng shēn sǐ guì shù zhē , xú fú yī qù yīn shū jué 。
xíng lù nán , xíng lù nán , shēng sǐ jiē yóu tiān 。
qín huáng hàn wǔ zāo bù tuō , rǔ dú hé rén xué shén xiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.