Traditional

行路難

平生結交無十人,與君契合懷抱真,春遊有時馬忘秣,夜話不覺雞報晨。
極知貧賤別離苦,明日有懷就誰語!
人無根柢似浮萍,未死相逢在何許?
道邊日斜泣相持,旗亭取醉不須辭。
君貴堂廚萬錢食,我勸一杯應不得。

Simplified

行路难

平生结交无十人,与君契合怀抱真,春游有时马忘秣,夜话不觉鸡报晨。
极知贫贱别离苦,明日有怀就谁语!
人无根柢似浮萍,未死相逢在何许?
道边日斜泣相持,旗亭取醉不须辞。
君贵堂厨万钱食,我劝一杯应不得。

Pronunciation

xíng lù nán

píng shēng jié jiāo wú shí rén , yǔ jūn qì hé huái bào zhēn , chūn yóu yǒu shí mǎ wàng mò , yè huà bù jué jī bào chén 。
jí zhī pín jiàn bié lí kǔ , míng rì yǒu huái jiù shuí yǔ !
rén wú gēn dǐ sì fú píng , wèi sǐ xiāng féng zài hé xǔ ?
dào biān rì xié qì xiāng chí , qí tíng qǔ zuì bù xū cí 。
jūn guì táng chú wàn qián shí , wǒ quàn yī bēi yīng bù dé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.