Traditional

行途賦得四更應詔詩

四更天欲曙。
落月垂關下。
深谷暗藏人。
欹松橫礙馬。

Simplified

行途赋得四更应诏诗

四更天欲曙。
落月垂关下。
深谷暗藏人。
欹松横碍马。

Pronunciation

xíng tú fù dé sì gēng yīng zhào shī

sì gēng tiān yù shǔ , luò yuè chuí guān xià , shēn gǔ àn cáng rén , qī sōng héng ài mǎ ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.