Traditional

行香子

文殊菩薩,出化清涼,神通力以現他方。
真座金毛師子,微放珠光。
眾生仰持寶蓋,絕名香。
我今發願,虔誠歸命,不求富貴,不戀榮華。
願當來世,生凈土,法王家。
願當來世,生凈土,法王家。

Simplified

行香子

文殊菩萨,出化清凉,神通力以现他方。
真座金毛师子,微放珠光。
众生仰持宝盖,绝名香。
我今发愿,虔诚归命,不求富贵,不恋荣华。
愿当来世,生净土,法王家。
愿当来世,生净土,法王家。

Pronunciation

xíng xiāng zǐ

wén shū pú sà , chū huà qīng liáng , shén tōng lì yǐ xiàn tā fāng 。
zhēn zuò jīn máo shī zǐ , wēi fàng zhū guāng 。
zhòng shēng yǎng chí bǎo gài , jué míng xiāng 。
wǒ jīn fā yuàn , qián chéng guī mìng , bù qiú fù guì , bù liàn róng huá 。
yuàn dāng lái shì , shēng jìng tǔ , fǎ wáng jiā 。
yuàn dāng lái shì , shēng jìng tǔ , fǎ wáng jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.