Traditional

行香歸

出作行香客,歸如坐夏僧。
床前雙草屨,檐下一紗燈。
佩委腰無力,冠欹發不勝。
鸞臺龍尾道,合盡少年登。

Simplified

行香归

出作行香客,归如坐夏僧。
床前双草屦,檐下一纱灯。
佩委腰无力,冠欹发不胜。
鸾台龙尾道,合尽少年登。

Pronunciation

xíng xiāng guī

chū zuò xíng xiāng kè , guī rú zuò xià sēng 。
chuáng qián shuāng cǎo jù , yán xià yī shā dēng 。
pèi wěi yāo wú lì , guān qī fā bù shèng 。
luán tái lóng wěi dào , hé jìn shǎo nián dēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.