Traditional

衢州早行

鄰雞已三號,殘燭無一寸。
參差發行橐,迢遞望前頓。
滿靴霜若雪,破面風牴刃。
敢辭行路難,漸喜京邑近。
少年奉朝請,親見堯授舜。
飄然如脫葉,蹭蹬垂七閏。
風埃暗征袍,歲月集衰鬢。
余生迫歸休,周行愧英俊。

Simplified

衢州早行

邻鸡已三号,残烛无一寸。
参差发行橐,迢递望前顿。
满靴霜若雪,破面风抵刃。
敢辞行路难,渐喜京邑近。
少年奉朝请,亲见尧授舜。
飘然如脱叶,蹭蹬垂七闰。
风埃暗征袍,岁月集衰鬓。
余生迫归休,周行愧英俊。

Pronunciation

qú zhōu zǎo xíng

lín jī yǐ sān hào , cán zhú wú yī cùn 。
cān chà fā xíng tuó , tiáo dì wàng qián dùn 。
mǎn xuē shuāng ruò xuě , pò miàn fēng dǐ rèn 。
gǎn cí xíng lù nán , jiàn xǐ jīng yì jìn 。
shǎo nián fèng zhāo qǐng , qīn jiàn yáo shòu shùn 。
piāo rán rú tuō yè , cèng dēng chuí qī rùn 。
fēng āi àn zhēng páo , suì yuè jí shuāi bìn 。
yú shēng pò guī xiū , zhōu xíng kuì yīng jùn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.