Traditional

衰疾

衰疾支離負聖時,猶能采菊傍東籬。
捉衿見肘貧無敵,聳膊成山瘦可知。
百歲光陰半歸酒,一生事業略存詩。
不妨舉世無同誌,會有方來可與期。

Simplified

衰疾

衰疾支离负圣时,犹能采菊傍东篱。
捉衿见肘贫无敌,耸膊成山瘦可知。
百岁光阴半归酒,一生事业略存诗。
不妨举世无同志,会有方来可与期。

Pronunciation

shuāi jí

shuāi jí zhī lí fù shèng shí , yóu néng cǎi jú bàng dōng lí 。
zhuō jīn jiàn zhǒu pín wú dí , sǒng bó chéng shān shòu kě zhī 。
bǎi suì guāng yīn bàn guī jiǔ , yī shēng shì yè l bù fáng jǔ shì wú tóng zhì , huì yǒu fāng lái kě yǔ qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.