Traditional

衰病不復能劇飲而多不見察戲作此詩

平生不持面看人,寧作五湖雲水身。
忍窮閉門豈自苦,是中有味敵八珍。
酒杯瀲灩鼓吹作,我自悲咤人自樂。
更闌坐睡不得去,如鷹在韝虎遭縛。
丈夫歡樂自有時,遇酒先怯非予衰。
萬騎擊胡青海岸,此時意氣令君看。

Simplified

衰病不复能剧饮而多不见察戏作此诗

平生不持面看人,宁作五湖云水身。
忍穷闭门岂自苦,是中有味敌八珍。
酒杯潋灩鼓吹作,我自悲吒人自乐。
更阑坐睡不得去,如鹰在韝虎遭缚。
丈夫欢乐自有时,遇酒先怯非予衰。
万骑击胡青海岸,此时意气令君看。

Pronunciation

shuāi bìng bù fù néng jù yǐn ér duō bù jiàn chá xì zuò cǐ shī

píng shēng bù chí miàn kàn rén , níng zuò wǔ hú yún shuǐ shēn 。
rěn qióng bì mén qǐ zì kǔ , shì zhōng yǒu wèi dí bā zhēn 。
jiǔ bēi liàn yàn gǔ chuī zuò , wǒ zì bēi zhà rén zì lè 。
gēng lán zuò shuì bù dé qù , rú yīng zài gōu hǔ zāo fù 。
zhàng fū huān lè zì yǒu shí , yù jiǔ xiān qiè fēi yú shuāi 。
wàn qí jī hú qīng hǎi àn , cǐ shí yì qì líng jūn kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.