Traditional

衰病

病除猶老健,雨止得冬晴。
覓句嗟心在,鈔書試眼明。
朝寒添布褐,晚步出柴荊。
外慕終無益,兒曹且力耕。

Simplified

衰病

病除犹老健,雨止得冬晴。
觅句嗟心在,钞书试眼明。
朝寒添布褐,晚步出柴荆。
外慕终无益,儿曹且力耕。

Pronunciation

shuāi bìng

bìng chú yóu lǎo jiàn , yǔ zhǐ dé dōng qíng 。
mì jù jiē xīn zài , chāo shū shì yǎn míng 。
zhāo hán tiān bù hè , wǎn bù chū chái jīng 。
wài mù zhōng wú yì , ér cáo qiě lì gēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.