Traditional

袁仁敬歌

天不恤冤人兮,何奪我慈親兮。
有理無申兮,痛哉安訴陳兮。

Simplified

袁仁敬歌

天不恤冤人兮,何夺我慈亲兮。
有理无申兮,痛哉安诉陈兮。

Pronunciation

yuán rén jìng gē

tiān bù xù yuān rén xī , hé duó wǒ cí qīn xī 。
yǒu lǐ wú shēn xī , tòng zāi ān sù chén xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.