Traditional

被使在蜀

即今三伏盡,尚自在臨邛。
歸途千裏外,秋月定相逢。

Simplified

被使在蜀

即今三伏尽,尚自在临邛。
归途千里外,秋月定相逢。

Pronunciation

bèi shǐ zài shǔ

jí jīn sān fú jìn , shàng zì zài lín qióng 。
guī tú qiān lǐ wài , qiū yuè dìng xiāng féng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.