Traditional

裴勛父子

矬人饒舌,破車饒楔。
(父屬醆雲:“裴勛飲十分。
”)蝙蝠不自見,笑他梁上燕。
(勛復父醆雲:“十一郎亦飲十分。
”)

Simplified

裴勋父子

矬人饶舌,破车饶楔。
(父属醆云:“裴勋饮十分。
”)蝙蝠不自见,笑他梁上燕。
(勋复父醆云:“十一郎亦饮十分。
”)

Pronunciation

péi xūn fù zǐ

cuó rén ráo shé , pò chē ráo xiē 。
( fù shǔ zhǎn yún :p péi xūn yǐn shí fēn 。
q) biān fú bù zì jiàn , xiào tā liáng shàng yàn 。
( xūn fù fù zhǎn yún :p shí yī láng yì yǐn shí fēn 。
q)

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.