Traditional

襄州景空寺題融上人蘭若

高名出漢陰,禪閣跨香岑。
眾山既圍繞,長川復回臨。
雲峰曉靈變,風木夜虛吟。
碧湫龍池滿,蒼松虎徑深。
舊知青巖意,偏入杳冥心。
何由侶飛錫,從此脫朝簪。

Simplified

襄州景空寺题融上人兰若

高名出汉阴,禅阁跨香岑。
众山既围绕,长川复回临。
云峰晓灵变,风木夜虚吟。
碧湫龙池满,苍松虎径深。
旧知青岩意,偏入杳冥心。
何由侣飞锡,从此脱朝簪。

Pronunciation

xiāng zhōu jǐng kōng sì tí róng shàng rén lán ruò

gāo míng chū hàn yīn , chán gé kuà xiāng cén 。
zhòng shān jì wéi rào , cháng chuān fù huí lín 。
yún fēng xiǎo líng biàn , fēng mù yè xū yín 。
bì qiū lóng chí mǎn , cāng sōng hǔ jìng shēn 。
jiù zhī qīng yán yì , piān rù yǎo míng xīn 。
hé yóu lǚ fēi xī , cóng cǐ tuō zhāo zān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.