Traditional

西涼伎

西涼伎,假面胡人假獅子。
刻木為頭絲作尾,金鍍眼睛銀貼齒。
奮迅毛衣擺雙耳,如從流沙來萬裏。
紫髯深目兩胡兒,鼓舞跳粱前致辭。
應似涼州未陷日,安西都護進來時。
須臾雲得新消息,安西路絕歸不得。
泣向獅子涕雙垂,涼州陷沒知不知?
獅子回頭向西望,哀吼一聲觀者悲。
貞元邊將愛此曲,醉坐笑看看不足。
享賓犒士宴三軍,獅子胡兒長在目。
有一征夫年七十,見弄涼州低面泣。
泣罷斂手白將軍,主憂臣辱昔所聞。
自從天寶兵戈起,犬戎日夜吞西鄙。
涼州陷來四十年,河隴侵將七千裏。
平時安西萬裏疆,今日邊防在鳳翔。
[平時開遠門外立堠,雲去安西九千九百裏,?
戍人,不為萬裏行,其實就盈數也。
今蕃漢使來,悉在隴州交易也。
]緣邊空屯十萬卒,飽食溫衣閑過日。
遺民腸斷在涼州,將卒相看無意收。
天子每思長痛惜,將軍欲說合慚羞。
奈何仍看西涼伎,取笑資歡無所愧!
縱無智力未能收,忍取西涼弄為戲?

Simplified

西凉伎

西凉伎,假面胡人假狮子。
刻木为头丝作尾,金镀眼睛银贴齿。
奋迅毛衣摆双耳,如从流沙来万里。
紫髯深目两胡儿,鼓舞跳粱前致辞。
应似凉州未陷日,安西都护进来时。
须臾云得新消息,安西路绝归不得。
泣向狮子涕双垂,凉州陷没知不知?
狮子回头向西望,哀吼一声观者悲。
贞元边将爱此曲,醉坐笑看看不足。
享宾犒士宴三军,狮子胡儿长在目。
有一征夫年七十,见弄凉州低面泣。
泣罢敛手白将军,主忧臣辱昔所闻。
自从天宝兵戈起,犬戎日夜吞西鄙。
凉州陷来四十年,河陇侵将七千里。
平时安西万里疆,今日边防在凤翔。
[平时开远门外立堠,云去安西九千九百里,?
戍人,不为万里行,其实就盈数也。
今蕃汉使来,悉在陇州交易也。
]缘边空屯十万卒,饱食温衣闲过日。
遗民肠断在凉州,将卒相看无意收。
天子每思长痛惜,将军欲说合惭羞。
奈何仍看西凉伎,取笑资欢无所愧!
纵无智力未能收,忍取西凉弄为戏?

Pronunciation

xī liáng jì

xī liáng jì , jiǎ miàn hú rén jiǎ shī zǐ 。
kè mù wéi tóu sī zuò wěi , jīn dù yǎn jīng yín tiē chǐ 。
fèn xùn máo yī bǎi shuāng ěr , rú cóng liú shā lái wàn lǐ 。
zǐ rán shēn mù liǎng hú ér , gǔ wǔ tiào liáng qián zhì cí 。
yīng sì liáng zhōu wèi xiàn rì , ān xī dū hù jìn lái shí 。
xū yú yún dé xīn xiāo xī , ān xī lù jué guī bù dé 。
qì xiàng shī zǐ tì shuāng chuí , liáng zhōu xiàn méi zhī bù zhī ?
shī zǐ huí tóu xiàng xī wàng , āi hǒu yī shēng guān zhě bēi 。
zhēn yuán biān jiāng ài cǐ qū , zuì zuò xiào kàn kàn bù zú 。
xiǎng bīn kào shì yàn sān jūn , shī zǐ hú ér cháng zài mù 。
yǒu yī zhēng fū nián qī shí , jiàn nòng liáng zhōu dī miàn qì 。
qì bà liǎn shǒu bái jiāng jūn , zhǔ yōu chén rǔ xī suǒ wén 。
zì cóng tiān bǎo bīng gē qǐ , quǎn róng rì yè tūn xī bǐ 。
liáng zhōu xiàn lái sì shí nián , hé lǒng qīn jiāng qī qiān lǐ 。
píng shí ān xī wàn lǐ jiāng , jīn rì biān fáng zài fèng xiáng 。
[ píng shí kāi yuǎn mén wài lì hòu , yún qù ān xī jiǔ qiān jiǔ bǎi lǐ ,?
shù rén , bù wéi wàn lǐ xíng , qí shí jiù yíng shù yě 。
jīn fán hàn shǐ lái , xī zài lǒng zhōu jiāo yì yě 。
] yuán biān kōng tún shí wàn zú , bǎo shí wēn yī xián guò rì 。
yí mín cháng duàn zài liáng zhōu , jiāng zú xiāng kàn wú yì shōu 。
tiān zǐ měi sī cháng tòng xī , jiāng jūn yù shuō hé cán xiū 。
nài hé réng kàn xī liáng jì , qǔ xiào zī huān wú suǒ kuì !
zòng wú zhì lì wèi néng shōu , rěn qǔ xī liáng nòng wéi xì ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.