Traditional

西巖山

千古仙居物象饒,道成丹熟晝升霄。
巖前寶磬轉松韻,洞口靈池應海潮。
崖折百花遲日晚,鶴歸清夜唳聲遙。
登臨漸到希夷境,手拂行雲度石橋。

Simplified

西岩山

千古仙居物象饶,道成丹熟昼升霄。
岩前宝磬转松韵,洞口灵池应海潮。
崖折百花迟日晚,鹤归清夜唳声遥。
登临渐到希夷境,手拂行云度石桥。

Pronunciation

xī yán shān

qiān gǔ xiān jū wù xiàng ráo , dào chéng dān shú zhòu shēng xiāo 。
yán qián bǎo qìng zhuǎn sōng yùn , dòng kǒu líng chí yīng hǎi cháo 。
yá zhē bǎi huā chí rì wǎn , hè guī qīng yè lì shēng yáo 。
dēng lín jiàn dào xī yí jìng , shǒu fú xíng yún dù shí qiáo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.