Traditional

西庭夜燕,喜評事兄拜會

猶是南州吏,江城又一春。
隔簾湖上月,對酒眼中人。
棘寺初銜命,梅仙已誤身。
無心羨榮祿,唯待卻垂綸。

Simplified

西庭夜燕,喜评事兄拜会

犹是南州吏,江城又一春。
隔帘湖上月,对酒眼中人。
棘寺初衔命,梅仙已误身。
无心羡荣禄,唯待却垂纶。

Pronunciation

xī tíng yè yàn , xǐ píng shì xiōng bài huì

yóu shì nán zhōu lì , jiāng chéng yòu yī chūn 。
gé lián hú shàng yuè , duì jiǔ yǎn zhōng rén 。
jí sì chū xián mìng , méi xiān yǐ wù shēn 。
wú xīn xiàn róng lù , wéi dài què chuí lún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.