Traditional

西村

今年四月天初暑,買蓑曾向西村去。
桑麻滿野陂水深,遙望人家不知路。
再來桑落陂無水,閉門但見炊煙起。
疑是羲黃上古民,又恐種桃來避秦。

Simplified

西村

今年四月天初暑,买蓑曾向西村去。
桑麻满野陂水深,遥望人家不知路。
再来桑落陂无水,闭门但见炊烟起。
疑是羲黄上古民,又恐种桃来避秦。

Pronunciation

xī cūn

jīn nián sì yuè tiān chū shǔ , mǎi suō zēng xiàng xī cūn qù 。
sāng má mǎn yě bēi shuǐ shēn , yáo wàng rén jiā bù zhī lù 。
zài lái sāng luò bēi wú shuǐ , bì mén dàn jiàn chuī yān qǐ 。
yí shì xī huáng shàng gǔ mín , yòu kǒng zhǒng táo lái bì qín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.