Traditional

西樓夜

悄悄復悄悄,城隅隱林杪。
山郭燈火稀,峽天星漢少。
年光東流水,生計南枝鳥。
月沒江沈沈,西樓殊未曉。

Simplified

西楼夜

悄悄复悄悄,城隅隐林杪。
山郭灯火稀,峡天星汉少。
年光东流水,生计南枝鸟。
月没江沉沉,西楼殊未晓。

Pronunciation

xī lóu yè

qiǎo qiǎo fù qiǎo qiǎo , chéng yú yǐn lín miǎo 。
shān guō dēng huǒ xī , xiá tiān xīng hàn shǎo 。
nián guāng dōng liú shuǐ , shēng jì nán zhī niǎo 。
yuè méi jiāng chén chén , xī lóu shū wèi xiǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.