Traditional

西江月 以上二首見丹經極論,未註作者

一理無今無古,此心何喜何嗔。
無相乃為真相。
色身即是法身。
不消一句半句,活得千人萬人。
咦,這裏便是到頭,何須隻管翻身。

Simplified

西江月 以上二首见丹经极论,未注作者

一理无今无古,此心何喜何嗔。
无相乃为真相。
色身即是法身。
不消一句半句,活得千人万人。
咦,这里便是到头,何须只管翻身。

Pronunciation

xī jiāng yuè yǐ shàng èr shǒu jiàn dān jīng jí lùn , wèi zhù zuò zhě

yī lǐ wú jīn wú gǔ , cǐ xīn hé xǐ hé chēn 。
wú xiāng nǎi wéi zhēn xiāng 。
sè shēn jí shì fǎ shēn 。
bù xiāo yī jù bàn jù , huó dé qiān rén wàn rén 。
yí , zhè lǐ biàn shì dào tóu , hé xū zhī guǎn fān shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.