Traditional

西江月 以上六首依托呂洞賓,見道書全集呂

彼此離於生處,火遭水破驚忙。
分身各自擬深藏。
半路再遣蕭郎。
夫為無衣裹體,妻因水浸衣黃。
丙丁甲乙有形相。
剛遣令合陰陽。

Simplified

西江月 以上六首依托吕洞宾,见道书全集吕

彼此离于生处,火遭水破惊忙。
分身各自拟深藏。
半路再遣萧郎。
夫为无衣裹体,妻因水浸衣黄。
丙丁甲乙有形相。
刚遣令合阴阳。

Pronunciation

xī jiāng yuè yǐ shàng liù shǒu yī tuō lǚ dòng bīn , jiàn dào shū quán jí lǚ

bǐ cǐ lí yú shēng chǔ , huǒ zāo shuǐ pò jīng máng 。
fēn shēn gè zì nǐ shēn cáng 。
bàn lù zài qiǎn xiāo láng 。
fū wéi wú yī guǒ tǐ , qī yīn shuǐ jìn yī huáng 。
bǐng dīng jiǎ yǐ yǒu xíng xiāng 。
gāng qiǎn líng hé yīn yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.