Traditional

西江月 至元十三年,江南初內附,民間盛傳

九九乾坤已定,清明節後開花。
米田天下亂如麻。
直待龍蛇繼馬。
依舊中華福地,古月一陣還家。
當初指望甕生涯。
死在西江月下。
記之如此,未如孰是。

Simplified

西江月 至元十三年,江南初内附,民间盛传

九九乾坤已定,清明节后开花。
米田天下乱如麻。
直待龙蛇继马。
依旧中华福地,古月一阵还家。
当初指望瓮生涯。
死在西江月下。
记之如此,未如孰是。

Pronunciation

xī jiāng yuè zhì yuán shí sān nián , jiāng nán chū nèi fù , mín jiān shèng chuán

jiǔ jiǔ qián kūn yǐ dìng , qīng míng jié hòu kāi huā 。
mǐ tián tiān xià luàn rú má 。
zhí dài lóng shé jì mǎ 。
yī jiù zhōng huá fú dì , gǔ yuè yī zhèn huán jiā 。
dāng chū zhǐ wàng wèng shēng yá 。
sǐ zài xī jiāng yuè xià 。
jì zhī rú cǐ , wèi rú shú shì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.