Traditional

西江月

幾萼紅攙桃徑,雙莖翠舞蓂階。
小春霏靄瑞蓬萊。
壽旦稱觴青在。
牛鬥輝騰氣概,風雲壯入襟懷。
年年鶴發笑顏開。
西爽亭前戲彩。

Simplified

西江月

几萼红搀桃径,双茎翠舞蓂阶。
小春霏霭瑞蓬莱。
寿旦称觞青在。
牛斗辉腾气概,风云壮入襟怀。
年年鹤发笑颜开。
西爽亭前戏彩。

Pronunciation

xī jiāng yuè

jī è hóng chān táo jìng , shuāng jīng cuì wǔ míng jiē 。
xiǎo chūn fēi ǎi ruì péng lái 。
shòu dàn chēng shāng qīng zài 。
niú dǒu huī téng qì gài , fēng yún zhuàng rù jīn huái 。
nián nián hè fā xiào yán kāi 。
xī shuǎng tíng qián xì cǎi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.