Traditional

西江月

絳蠟攢寶炬,碧芻香襯金卮。
東風吹下玉龍兒。
融就滿堂和氣。
此日蘭湯新浴,他年桂苑同攜。
小詞聊代弄璋詩。
剩與犀錢利市。

Simplified

西江月

绛蜡攒宝炬,碧刍香衬金卮。
东风吹下玉龙儿。
融就满堂和气。
此日兰汤新浴,他年桂苑同携。
小词聊代弄璋诗。
剩与犀钱利市。

Pronunciation

xī jiāng yuè

jiàng là zǎn bǎo jù , bì chú xiāng chèn jīn zhī 。
dōng fēng chuī xià yù lóng ér 。
róng jiù mǎn táng hé qì 。
cǐ rì lán tāng xīn yù , tā nián guì yuàn tóng xié 。
xiǎo cí liáo dài nòng zhāng shī 。
shèng yǔ xī qián lì shì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.