Traditional

西江月

伴我鹿車魚釜,從伊裙布釵荊。
年年七月甫三旬,今日生朝資慶。
二女長俱麻績,三男俱讀書聲。
吾年五十不多爭,好事且宜少等。

Simplified

西江月

伴我鹿车鱼釜,从伊裙布钗荆。
年年七月甫三旬,今日生朝资庆。
二女长俱麻绩,三男俱读书声。
吾年五十不多争,好事且宜少等。

Pronunciation

xī jiāng yuè

bàn wǒ lù chē yú fǔ , cóng yī qún bù chāi jīng 。
nián nián qī yuè fǔ sān xún , jīn rì shēng zhāo zī qìng 。
èr nǚ cháng jù má jì , sān nán jù dú shū shēng 。
wú nián wǔ shí bù duō zhēng , hǎo shì qiě yí shǎo děng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.