Traditional

西江月

世有學人無數,愚癡妄意如麻。
鉛汞錯認結為砂。
運火欲覓黃芽。
千日虎勞心力,人人盡破其家。
真鉛似火本無瑕。
將鳳砍比狂鴉。

Simplified

西江月

世有学人无数,愚痴妄意如麻。
铅汞错认结为砂。
运火欲觅黄芽。
千日虎劳心力,人人尽破其家。
真铅似火本无瑕。
将凤砍比狂鸦。

Pronunciation

xī jiāng yuè

shì yǒu xué rén wú shù , yú chī wàng yì rú má 。
qiān gǒng cuò rèn jié wéi shā 。
yùn huǒ yù mì huáng yá 。
qiān rì hǔ láo xīn lì , rén rén jìn pò qí jiā 。
zhēn qiān sì huǒ běn wú xiá 。
jiāng fèng kǎn bǐ kuáng yā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.