Traditional

西江月

至道不煩不遠,至人隻在目前。
淮王煉石得沖天。
嘆世已經千年。
全在低心下人,事該緣分偶然。
安爐致數盡周圓。
須得汞去投鉛。

Simplified

西江月

至道不烦不远,至人只在目前。
淮王炼石得冲天。
叹世已经千年。
全在低心下人,事该缘分偶然。
安炉致数尽周圆。
须得汞去投铅。

Pronunciation

xī jiāng yuè

zhì dào bù fán bù yuǎn , zhì rén zhī zài mù qián 。
huái wáng liàn shí dé chōng tiān 。
tàn shì yǐ jīng qiān nián 。
quán zài dī xīn xià rén , shì gāi yuán fēn ǒu rán 。
ān lú zhì shù jìn zhōu yuán 。
xū dé gǒng qù tóu qiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.