Traditional

西江月

聽說金公兩字,何物喚作金孫。
尋枝尋葉必知根。
無智便乃心昏。
若用凡鉛為體,都來少魄無魂。
水銀漸結必難存。
秘訣要處誰論。

Simplified

西江月

听说金公两字,何物唤作金孙。
寻枝寻叶必知根。
无智便乃心昏。
若用凡铅为体,都来少魄无魂。
水银渐结必难存。
秘诀要处谁论。

Pronunciation

xī jiāng yuè

tīng shuō jīn gōng liǎng zì , hé wù huàn zuò jīn sūn 。
xún zhī xún yè bì zhī gēn 。
wú zhì biàn nǎi xīn hūn 。
ruò yòng fán qiān wéi tǐ , dū lái shǎo pò wú hún 。
shuǐ yín jiàn jié bì nán cún 。
mì jué yào chǔ shuí lùn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.