Traditional

西江月

真假兩般玄字,金公所料重遺。
凡鉛縱與嶽山齊。
不肯假與金妻。
聽說真鉛住處,他家跳在深溪。
兩情恩愛事因媒。
義重爭取東西。

Simplified

西江月

真假两般玄字,金公所料重遗。
凡铅纵与岳山齐。
不肯假与金妻。
听说真铅住处,他家跳在深溪。
两情恩爱事因媒。
义重争取东西。

Pronunciation

xī jiāng yuè

zhēn jiǎ liǎng bān xuán zì , jīn gōng suǒ liào zhòng yí 。
fán qiān zòng yǔ yuè shān qí 。
bù kěn jiǎ yǔ jīn qī 。
tīng shuō zhēn qiān zhù chǔ , tā jiā tiào zài shēn xī 。
liǎng qíng ēn ài shì yīn méi 。
yì zhòng zhēng qǔ dōng xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.