Traditional

西江月

丹是色身妙寶,法身即是真心。
從來無色亦無音。
一體不須兩認。
萬法非無非有,有無亦莫搜尋。
二邊俱遣棄中心。
選佛斯為上品。

Simplified

西江月

丹是色身妙宝,法身即是真心。
从来无色亦无音。
一体不须两认。
万法非无非有,有无亦莫搜寻。
二边俱遣弃中心。
选佛斯为上品。

Pronunciation

xī jiāng yuè

dān shì sè shēn miào bǎo , fǎ shēn jí shì zhēn xīn 。
cóng lái wú sè yì wú yīn 。
yī tǐ bù xū liǎng rèn 。
wàn fǎ fēi wú fēi yǒu , yǒu wú yì mò sōu xún 。
èr biān jù qiǎn qì zhōng xīn 。
xuǎn fó sī wéi shàng pǐn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.