Traditional

西泠橋

西泠橋,水長在。
松葉細如針,不肯結羅帶。
鶯如衫,燕如釵,油壁車,砍為柴,青驄馬,自西來。
昨日樹頭花,今日陌上土。
恨血與啼魂,一半逐風雨。

Simplified

西泠桥

西泠桥,水长在。
松叶细如针,不肯结罗带。
莺如衫,燕如钗,油壁车,砍为柴,青骢马,自西来。
昨日树头花,今日陌上土。
恨血与啼魂,一半逐风雨。

Pronounciation

xī líng qiáo

xī líng qiáo , shuǐ cháng zài 。
sōng yè xì rú zhēn , bù kěn jié luó dài 。
yīng rú shān , yàn rú chāi , yóu bì chē , kǎn wéi chái , qīng cōng mǎ , zì xī lái 。
zuó rì shù tóu huā , jīn rì mò shàng tǔ 。
hèn xuè yǔ tí hún , yī bàn zhú fēng yǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.