Traditional

西湖念語

昔者王子猷之愛竹,造門不問於主人,陶淵明之臥輿,遇酒便留於道士。
況西湖之勝概,擅東潁之佳名。
雖美景良辰,固多於高會。
而清風明月,幸屬於閑人。
並遊或結於良朋,乘興有時而獨往。
鳴蛙暫聽,安問屬官而屬私。
曲水臨流,自可一觴而一詠。
至歡然而會意,亦傍若於無人。
乃知偶來常勝於特來,前言可信。
所有雖非於己有,其得已多。
因翻舊闋之辭,寫以新聲之調,敢陣薄伎,聊佐清歡。

Simplified

西湖念语

昔者王子猷之爱竹,造门不问于主人,陶渊明之卧舆,遇酒便留于道士。
况西湖之胜概,擅东颍之佳名。
虽美景良辰,固多于高会。
而清风明月,幸属于闲人。
并游或结于良朋,乘兴有时而独往。
鸣蛙暂听,安问属官而属私。
曲水临流,自可一觞而一咏。
至欢然而会意,亦傍若于无人。
乃知偶来常胜於特来,前言可信。
所有虽非于己有,其得已多。
因翻旧阕之辞,写以新声之调,敢阵薄伎,聊佐清欢。

Pronunciation

xī hú niàn yǔ

xī zhě wáng zǐ yóu zhī ài zhú , zào mén bù wèn yú zhǔ rén , táo yuān míng zhī wò yú , yù jiǔ biàn liú yú dào shì 。
kuàng xī hú zhī shèng gài , shàn dōng yǐng zhī jiā míng 。
suī měi jǐng liáng chén , gù duō yú gāo huì 。
ér qīng fēng míng yuè , xìng shǔ yú xián rén 。
bìng yóu huò jié yú liáng péng , chéng xīng yǒu shí ér dú wǎng 。
míng wā zàn tīng , ān wèn shǔ guān ér shǔ sī 。
qū shuǐ lín liú , zì kě yī shāng ér yī yǒng 。
zhì huān rán ér huì yì , yì bàng ruò yú wú rén 。
nǎi zhī ǒu lái cháng shèng yū tè lái , qián yán kě xìn 。
suǒ yǒu suī fēi yú jǐ yǒu , qí dé yǐ duō 。
yīn fān jiù què zhī cí , xiě yǐ xīn shēng zhī diào , gǎn zhèn báo jì , liáo zuǒ qīng huān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.