Traditional

西還壽安路西歇馬

槐陰歇鞍馬,柳絮惹衣巾。
日晚獨歸路,春深多思人。
去家才百裏,為客隻三旬。
已念紗窗下,應生寶瑟塵。

Simplified

西还寿安路西歇马

槐阴歇鞍马,柳絮惹衣巾。
日晚独归路,春深多思人。
去家才百里,为客只三旬。
已念纱窗下,应生宝瑟尘。

Pronunciation

xī huán shòu ān lù xī xiē mǎ

huái yīn xiē ān mǎ , liǔ xù rě yī jīn 。
rì wǎn dú guī lù , chūn shēn duō sī rén 。
qù jiā cái bǎi lǐ , wéi kè zhī sān xún 。
yǐ niàn shā chuāng xià , yīng shēng bǎo sè chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.